01 April 2011

วันนี้ฝันไปหรือเปล่า

วันนี้เป็นวันทีี่เราเองดีใจมาก ๆ ในผลการตัดสินของคณะกรรมการที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อ รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อย่างที่จะเข้ามาในชีวิต และ เริ่มรู้สึกถึงความท้าทายต่าง ๆ ในอีก 5 ปีจากนี้ไป


สู้ครับ พี่น้อง....

No comments: